Ga naar hoofdinhoud

Stamboekregelement EASP

Artikel 1 Het EASP kent als bedoeld in art. 4 van de Statuten een veulenboek, een stamboek en een register.

Het veulenboek

Artikel 2 Voor elk van de fokrichtingen als bedoeld in artikel 5 van de Statuten wordt een veulenboek bijgehouden.

Veulenboek (VB) ERS

Artikel 3 In dit veulenboek worden paarden ingeschreven die aantoonbaar 12,5% Shagya/Arabisch en/of 12,5% Anglo-Arabisch bloed voeren en tevens: a. Afstammen van door het EASP goedgekeurde of erkende hengsten. b. Ingeschreven staan in of afkomstig zijn uit een erkend stamboek. c. Eenkleurige (afgezien van witte aftekeningen) en meerkleurige dieren (met uitzondering van Shagya-, Arabisch- en Anglo-Arabisch volbloed) worden ingeschreven.

Veulenboek (VB) EPS

Artikel 4.1 Categorie D stokmaat t/m 148 cm. In dit veulenboek worden pony`s ingeschreven die aantoonbaar 25% Shagya/Arabisch bloed voeren en tevens: a. Afstammen van door het EASP goedgekeurde of erkende hengsten. b. Ingeschreven staan in of afkomstig zijn uit een erkend stamboek. c. Veulens van hengsten niet vallend in de categorie D zullen te allen tijde worden geregistreerd in de categorie van de betrokken moeder. d. Eenkleurige (afgezien van witte aftekeningen) en meerkleurige dieren worden ingeschreven.
2) Categorie E stokmaat 148.1 cm t/m 156.9 cm. In dit veulenboek worden pony`s ingeschreven die aantoonbaar 12,5% Shagya/Arabisch en/of 12,5% Anglo-Arabisch bloed voeren en tevens: a. Afstammen van door het EASP goedgekeurde of erkende hengsten. b. Ingeschreven staan in of afkomstig zijn uit een erkend stamboek. c. Veulens van hengsten niet vallend in de categorie E zullen te allen tijde worden geregistreerd in de categorie van de betrokken moeder. d. Eenkleurige (afgezien van witte aftekeningen) en meerkleurige dieren worden ingeschreven.

Register ® ER (Europees rijpaard)

Artikel 5 In dit register worden paarden ingeschreven die niet voldoen aan de criteria van het
veulenboek ERS maar wel: a. Indien het voor het eerst te registreren veulens betreft: afstammen van door het EASP goedgekeurde of erkende hengsten. b. Indien het elders geregistreerde paarden betreft: ingeschreven staan in of afkomstig zijn uit een erkend stamboek. c. Op driejarige leeftijd een stokmaat van tenminste 1.57m. d. Eenkleurige (afgezien van witte aftekeningen) en meerkleurige dieren worden ingeschreven. e. Hengsten uit dit register komen niet voor goedkeuring in aanmerking.

Register ® EP (Europese pony)

Artikel 6 1 Categorie D (EPD) stokmaat t/m 148 cm. In dit register worden pony´s ingeschreven die niet voldoen aan de criteria van het veulenboek EPS categorie D maar wel: a. Indien het voor het eerst te registreren veulens betreft: afstammen van door het EASP goedgekeurde of erkende hengsten. b. Indien het elders geregistreerde pony’s betreft: ingeschreven staan in of afkomstig zijn uit een erkend stamboek. c. Veulens van hengsten niet vallend in de categorie D zullen te allen tijde worden geregistreerd in de categorie van de betrokken moeder. d. Vanaf de leeftijd van drie jaar wordt definitief bepaald of de pony valt in de categorie D of E. e. Eenkleurige (afgezien van witte aftekeningen) en meerkleurige dieren worden ingeschreven. f. Hengsten uit dit register komen niet voor goedkeuring in aanmerking.
2) Categorie E (EPE) stokmaat 148.1 cm t/m 156.9cm. In dit register worden pony´s ingeschreven die niet voldoen aan de criteria van het veulenboek EPS categorie E maar wel: a. Indien het voor het eerst te registreren veulens betreft: afstammen van door het EASP goedgekeurde of erkende hengsten. b. Indien het elders geregistreerde pony’s betreft: ingeschreven staan in of afkomstig zijn uit een erkend stamboek. c. Veulens van hengsten niet vallend in de categorie E zullen te allen tijde worden ingeschreven in de categorie van de betrokken moeder. d. Vanaf de leeftijd van drie jaar wordt definitief bepaald of de pony valt in de categorie D of E of in het register ER. e. Alleen eenkleurige (afgezien van witte aftekeningen) dieren worden ingeschreven. f. Hengsten uit dit register komen niet voor goedkeuring in aanmerking.

Artikel 7 Voor elk van de fokrichtingen als bedoeld in artikel 5 van de Statuten worden veulenboeken en stamboeken bijgehouden. Voor de fokrichtingen ERS en EPS bovendien registers ER en EP.

Exterieurbeoordeling

Artikel 8 Alvorens in het stamboek te worden opgenomen dient het betrokken dier aan een exterieurkeuring te worden onderworpen. Bij de exterieurkeuring wordt het betrokken dier beoordeeld op de volgende
onderdelen: a. Type b. Model c. Correctheid van bouw en bewegingen d. Stap e. Draf f. Galop

Waardering

Artikel 9 De punten voor de exterieurbeoordeling alsmede die van de verrichtingen zullen door de keuringscommissie en onafhankelijk van elkaar als volgt worden gewaardeerd: 10 = uitmuntend 5 = matig 9 = zeer goed 4 = onvoldoende 8 = goed 3 = redelijk slecht 7 = redelijk goed 2 = slecht 6 = voldoende 1 = zeer slecht 0 = niet beoordeeld / niet te beoordelen

Artikel 10 Stamboek (STB) ERS In het stamboek worden paarden ingeschreven die: a. ingeschreven staan in het veulenboek VB ERS of in het veulenboek of stamboek van een erkende fokkerijorganisatie en tevens voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 3 van dit Stamboekreglement. b. bij opname drie jaar of ouder zijn. c. bij opname een gemiddelde beoordeling van 6 scoren. d. op driejarige leeftijd een stokmaat van tenminste 157 cm scoren.

Artikel 11 Stamboek (STB) EPS 1) Categorie D stokmaat tot 148 cm. In het stamboek worden pony`s ingeschreven die: a. ingeschreven staan in het veulenboek VB EPS of in het veulenboek of stamboek van een erkende fokkerijorganisatie en tevens voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 4 lid 1 van dit Stamboekreglement. b. bij opname drie jaar of ouder zijn. c. bij opname een gemiddelde beoordeling van 6 scoren. d. op driejarige leeftijd een stokmaat van niet meer dan 148 cm scoren. 2) Categorie E stokmaat 148.1 cm t/m 156.9cm. In het stamboek worden pony`s ingeschreven die: a. ingeschreven staan in het veulenboek VB EPS of in het veulenboek of stamboek van een erkende fokkerijorganisatie en tevens voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 4 lid 2 van dit Stamboekreglement. b. bij opname drie jaar of ouder zijn. c. bij opname een gemiddelde beoordeling van 6 scoren. d. op driejarige leeftijd een stokmaat van meer dan 148 cm en niet meer dan 156.9 cm scoren.

Inschrijvingen

Artikel 12 Bij inschrijving zullen de volgende gegevens worden opgetekend:
a. Naam, levensnummer en stamnummers. b. Datum van inschrijving, geboortedatum, geslacht, kleur en aftekeningen. c. Naam, adres en woonplaats van de fokker c.q. eigenaar. d. Eventueel aangebrachte kenmerken zoals brandnummers, liptatouages, gevriesbrande registratienummers en chipnummers. e. Namen, levensnummers, kleur, ras, stokmaat, de verrichtingen/predicaten van de ouders alsmede naam, nummers en ras van de verdere generaties. Voor zover mogelijk in 4 generaties. De Shagya-paarden in 5 generaties. f. Bij de naam van de Shagya`s worden de letters ShA vermeld; bij Arabische Volbloeds ox; bij Engelse Volbloeds xx; bij Anglo-Arabische Volbloeds x. g. Bij de paarden en pony’s wordt het percentage SHA/ox vermeld; bij de AA’s wordt het percentage ShA/ox en xx vermeld. h. Bij dieren van drie jaar en ouder de stokmaat en verrichtingen/predicaten. i. Hengsten in elk van de veulenboeken beginnen met dezelfde letter als de naam van de vader. Voor het eerst goedgekeurde hengsten krijgen in geval van identieke namen, in overleg met de eigenaar, een naam via het EASP toegewezen.

Artikel 13 a. Van alle veulens zullen haren van de moeder en het veulen worden getrokken ten einde een DNA controle mogelijk te maken. De DNA controle zal plaatsvinden overeenkomstig de Europese Regelgeving.

Reglement erkenningen Fokkerij-organisaties paardachtige

2001 Art. 2.d.4 en de Richtlijnen van het PVE. b. In geval van in- of overschrijvingen van andere erkende stamboeken die geen DNA- of bloedpatroon hebben vastgesteld, zal in geval van twijfel middels een DNA-patroon de afstamming moeten worden vastgesteld via het EASP door een daartoe bevoegd laboratorium. c. Indien na vaststelling van het DNA-patroon de opgegeven afstamming niet in overeenstemming is met het DNA-patroon heeft het EASP het recht ten aanzien van het betreffende dier en de daaruit voortgekomen afstammelingen: – de afstamming te wijzigen; – de afstamming te weigeren; – de inschrijving(en) ongedaan te maken.

Artikel 14 Ten bewijze van inschrijving in het veulenboek, stamboek en register zal een gewaarmerkt bewijs van inschrijving alsmede een paspoort (overeenkomstig de EUvoorschriften) met voor zover mogelijk de chipnummers aan de fokker c.q. eigenaar worden verstrekt.

Artikel 15 a. Hij/zij die het bewijs van inschrijving in zijn bezit heeft, is verplicht dit bewijs aan het EASP te doen toekomen binnen 2 weken, nadat het dier van eigenaar veranderd of gestorven is. b. De verkoper is verplicht bij toezending wegens verkoop nauwkeurig de naam en en het adres van de verkoper te vermelden. c. Wanneer aan het gestelde onder b niet is voldaan, kan het EASP het bewijs van inschrijving ongeldig verklaren.

Artikel 16 Ten bewijze van overschrijving geeft de vereniging het bewijs van inschrijving voorzien van een gewaarmerkte verklaring van overschrijving aan de eigenaar.

Artikel 17
Indien het EASP op goede gronden aanneemt dat het bewijs van inschrijving verloren is gegaan, zal op basis van de chipgegevens een duplicaatbewijs van inschrijving aan de eigenaar worden verstrekt. De kosten voor het duplicaatbewijs komen geheel ten laste van de betrokken eigenaar. Artikel 18 Eigenaren van goedgekeurde c.q. erkende hengsten hebben de verplichting om jaarlijks per gedekte merrie een heffing in de kas van de vereniging te storten. Artikel 19 Tot in dit Stamboekreglement genoemde diensten en handelingen zal door het EASP niet eerder worden overgegaan, dan nadat het voor de betreffende dienst of handeling verschuldigde tarief aan het EASP is voldaan. Artikel 20 In gevallen waarin dit Stamboekreglement niet voorziet, beslist het Algemeen Bestuur

Back To Top