Skip to content

Stamboekregelement EASP

Artikel 1
Het EASP kent als bedoeld in art. 4 van de Statuten een veulenboek, een stamboek en een register.

HET VEULENBOEK

Artikel 2
Voor elk van de fokrichtingen als bedoeld in artikel 5 van de Statuten wordt een veulenboek bijgehouden.

VEULENBOEK SHAGYA –ARABER/ox
Artikel 3

In dit veulenboek worden Shagya-Araber/ox ingeschreven die:
a. Qua afstamming zowel van vaders- als van moederszijde hun oorsprong ontlenen aan de staatstoeterijen van het voormalige Oostenrijks-Hongaarse rijk en die in een door het Internationale Shagya-Araber Gesellschaft (ISG) erkend stamboek staan ingeschreven.
b. Van vaders- of van moederszijde aan het gestelde onder artikel 3 sub 3a van dit Stamboekreglement voldoen, terwijl de moeder of de vader een door de World Arabian Horse Organization (WAHO) erkende Arabische Volbloed is die tevens erkend is voor de Shagya-Araberfokkerij.
c. Voldoen aan de voorgaande voorwaarden en in de vierde generatie van de zestien betovergrootouders tenminste zeven geregistreerde Shagya-Araber hebben. Deze regeling geldt vanaf het geboortejaar 1990.
d. Schimmel- bruin- zwart- of voskleurig zijn toegestaan; andere kleuren zijn niet toegestaan.

VEULENBOEK (VB) ERS
Artikel 4

In dit veulenboek worden paarden ingeschreven die aantoonbaar 12,5% Shagya/Arabisch en/of 12,5% Anglo-Arabisch bloed voeren en tevens:
a. Afstammen van door het EASP goedgekeurde of erkende hengsten.
b. Ingeschreven staan in of afkomstig zijn uit een erkend stamboek.
c. Eenkleurige dieren met en zonder witte aftekeningen en meerkleurige dieren worden ingeschreven.

VEULENBOEK (VB) EPS
Artikel 5

1) Categorie D stokmaat t/m 148 cm.
In dit veulenboek worden pony`s ingeschreven die aantoonbaar 25% Shagya/Arabisch bloed voeren en tevens:
a. Afstammen van door het EASP goedgekeurde of erkende hengsten.
b. Ingeschreven staan in of afkomstig zijn uit een erkend stamboek.
c. Veulens van hengsten niet vallend in de categorie D zullen te allen tijde worden geregistreerd in de categorie van de betrokken moeder.
d. Eenkleurige dieren met en zonder witte aftekeningen en meerkleurige dieren worden ingeschreven.

2) Categorie E stokmaat 148.1 cm t/m 156.9 cm.
In dit veulenboek worden pony`s ingeschreven die aantoonbaar 12,5% Shagya/Arabisch en/of 12,5% Anglo-Arabisch bloed voeren en tevens:
a. Afstammen van door het EASP goedgekeurde of erkende hengsten.
b. Ingeschreven staan in of afkomstig zijn uit een erkend stamboek.
c. Veulens van hengsten niet vallend in de categorie E zullen te allen tijde worden geregistreerd in de categorie van de betrokken moeder.
d. Eenkleurige dieren met en zonder witte aftekeningen en meerkleurige dieren worden ingeschreven.

VEULENBOEK (VB) AA (x)
Artikel 6

In dit veulenboek worden paarden ingeschreven die uitsluitend een combinatie van Shagya-Araber en/of Arabische Volbloeds (WAHO) en Engelse Volbloeds (General Studbook) en/of doorgefokte Anglo-Arabische Volbloeds zijn en tevens:
a. Afstammen van door het EASP goedgekeurde of erkende hengsten.
b. Ingeschreven staan in of afkomstig zijn uit een Europees of internationaal erkend stamboek.
c. Het Shagya/Arabische c.q. Engelse Volbloed aandeel moet tenminste 25% bedragen.
d. Schimmel- bruin-, zwart- of voskleurig zijn toegestaan; andere kleuren zijn niet toegestaan.

VEULENBOEK (VB) ERS Arabo Friesian
Artikel 7

In dit veulenboek worden paarden ingeschreven die uitsluitend een combinatie van Shagya-Araber en/of Arabische Volbloeds (WAHO) en de barokke Friese/klassieke warmbloedpaarden voeren en tevens:
a. Afstammen van door het EASP goedgekeurde of erkende hengsten.
b. Ingeschreven staan in of afkomstig zijn uit een Europees of internationaal erkend stamboek.
c. Het Shagya/Arabische aandeel moet tenminste 12.5%ShA/ox, tenminste 50% Fries bloed en mag niet meer dan 25% van de aanverwante barokke en warmbloedrassen bedragen.
d. Schimmel- bruin- zwart- of voskleurig zijn toegestaan; andere kleuren zijn niet toegestaan. Witte aftekeningen zijn toegestaan.

REGISTER ER (Europees rijpaard)
Artikel 8

In dit register worden paarden ingeschreven die niet voldoen aan de criteria van het veulenboek ERS maar wel:
a. Indien het voor het eerst te registreren veulens betreft: afstammen van door het EASP goedgekeurde of erkende hengsten.
b. Indien het elders geregistreerde paarden betreft: ingeschreven staan in of afkomstig zijn uit een erkend stamboek.
c. Op driejarige leeftijd een stokmaat van tenminste 1.57m.
d. Eenkleurige dieren met en zonder witte aftekeningen en meerkleurige dieren worden ingeschreven.
e. Hengsten uit dit register komen niet voor goedkeuring in aanmerking.

REGISTER EP (Europese pony)
Artikel 9

1) Categorie D (EPD) stokmaat t/m 148 cm.
In dit register worden pony´s ingeschreven die niet voldoen aan de criteria van het veulenboek EPS categorie D maar wel:
a. Indien het voor het eerst te registreren veulens betreft: afstammen van door het EASP goedgekeurde of erkende hengsten.
b. Indien het elders geregistreerde pony’s betreft: ingeschreven staan in of afkomstig zijn uit een erkend stamboek.
c. Veulens van hengsten niet vallend in de categorie D zullen te allen tijde worden geregistreerd in de categorie van de betrokken moeder.
d. Vanaf de leeftijd van drie jaar wordt definitief bepaald of de pony valt in de categorie D of E.
e. Eenkleurige met en zonder witte aftekeningen en meerkleurige dieren worden ingeschreven.
f. Hengsten uit dit register komen niet voor goedkeuring in aanmerking.

2) Categorie E (EPE) stokmaat 148.1 cm t/m 156.9cm.
In dit register worden pony´s ingeschreven die niet voldoen aan de criteria van het veulenboek EPS categorie E maar wel:
a. Indien het voor het eerst te registreren veulens betreft: afstammen van door het EASP goedgekeurde of erkende hengsten.
b. Indien het elders geregistreerde pony’s betreft: ingeschreven staan in of afkomstig zijn uit een erkend stamboek.
c. Veulens van hengsten niet vallend in de categorie E zullen te allen tijde worden ingeschreven in de categorie van de betrokken moeder.
d. Vanaf de leeftijd van drie jaar wordt definitief bepaald of de pony valt in de categorie D of E of in het register ER.
e. Eenkleurige (afgezien van witte aftekeningen) en meerkleurige dieren worden ingeschreven.
f. Hengsten uit dit register komen niet voor goedkeuring in aanmerking.

Artikel 10

Voor elk van de fokrichtingen als bedoeld in artikel 5 van de Statuten worden veulenboeken en stamboeken bijgehouden. Voor de fokrichtingen ShA, ERS, AA, ERS Arabo, EPS(D en E) en bovendien voor de registers ER en EP.

EXTERIEURBEOORDELING
Artikel 11

Alvorens in het stamboek te worden opgenomen dient het betrokken dier aan een exterieurkeuring te worden onderworpen.
Bij de exterieurkeuring wordt het betrokken dier aan de hand van het evenwichtsmodel beoordeeld op de volgende onderdelen:
a. Type
b. Model
c. Correctheid van bouw en bewegingen
d. Stap
e. Draf
f. Galop

WAARDERING
Artikel 12

De punten voor de exterieurbeoordeling alsmede die van de verrichtingen zullen door de keuringscommissie en onafhankelijk van elkaar als volgt worden gewaardeerd:
10 = uitmuntend                            5 = matig
9 = zeer goed                                 4 = onvoldoende
8 = goed                                         3 = redelijk slecht
7 = redelijk goed                             2 = slecht
6 = voldoende                                 1 = zeer slecht
0 = niet beoordeeld / niet te beoordelen

STAMBOEK (STB) ShA/ox
Artikel 13

In het stamboek worden Shagya-Araber/ox ingeschreven die:
a. ingeschreven staan in het veulenboek VB ShA/ox of in het veulenboek of stamboek van een bij het ISG aangesloten ShA-fokkerijorganisatie of bij een World Arabian Horse Organization (WAHO) aangesloten AV-organistatie.
b. bij opname drie jaar of ouder zijn.
c. bij opname een gemiddelde beoordeling van 6 scoren.
d. op driejarige leeftijd een stokmaat van tenminste 150 cm of op oudere leeftijd een stokmaat van 152 cm. scoren.

STAMBOEK (STB) ERS
Artikel 14

In het stamboek worden paarden ingeschreven die:
a. ingeschreven staan in het veulenboek VB ERS of in het veulenboek of stamboek van een erkende fokkerijorganisatie en tevens voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 4 van dit Stamboekreglement.
b. bij opname drie jaar of ouder zijn.
c. bij opname een gemiddelde beoordeling van 6 scoren.
d. op driejarige leeftijd een stokmaat van tenminste 157 cm scoren.

STAMBOEK (STB) EPS
Artikel 15

1) Categorie D stokmaat tot 148 cm.
In het stamboek worden pony`s ingeschreven die:
a. ingeschreven staan in het veulenboek VB EPS of in het veulenboek of stamboek van een erkende fokkerijorganisatie en tevens voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 5 van dit Stamboekreglement.
b. bij opname drie jaar of ouder zijn.
c. bij opname een gemiddelde beoordeling van 6 scoren.
d. op driejarige leeftijd een stokmaat van niet meer dan 148 cm scoren.

2) Categorie E stokmaat 148.1 cm t/m 156.9cm.
In het stamboek worden pony`s ingeschreven die:
a. ingeschreven staan in het veulenboek VB EPS of in het veulenboek of stamboek van een erkende fokkerijorganisatie en tevens voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 5 lid 2 van dit Stamboekreglement.
b. bij opname drie jaar of ouder zijn.
c. bij opname een gemiddelde beoordeling van 6 scoren.
d. op driejarige leeftijd een stokmaat van meer dan 148 cm en niet meer dan 156.9 cm scoren.

STAMBOEK (STB) AA (x)
Artikel 16

In het stamboek worden Anglo-Arabische Volbloeds ingeschreven die:
a. ingeschreven staan in het veulenboek VB AA of in het veulenboek of stamboek van een erkende fokkerijorganisatie en tevens voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 6 van dit Stamboekreglement.
b. bij opname drie jaar of ouder zijn.
c. bij opname een gemiddelde beoordeling van 6 scoren.
d. op driejarige leeftijd een stokmaat van 155 cm scoren.

Stamboek (STB) ERS Arabo Friesian
Artikel 17

In het stamboek worden ERS Arabo Friesian ingeschreven die:
a. ingeschreven staan in het veulenboek ERS Arabo Friesian of in het veulenboek of stamboek van een erkende fokkerijorganisatie en tevens voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 7 van dit Stamboekreglement.
b. bij opname drie jaar of ouder zijn.
c. bij opname een gemiddelde beoordeling van 6 scoren.
d. op driejarige leeftijd een stokmaat van 155 cm scoren.

INTEELT
Artikel 18

a. In een open populatie (ERS, EPS (D en E), AA en ERS Arabo Friesian) als die van het EASP speelt inteelt een kleine rol. De gesloten fokkerij van de Shagya –Araber kan gebruikmaken van de Europese en mondiale bloedspreiding alsmede van de in te zetten Arabische Volbloeds overeenkomstig de ISG vastgestelde voorwaarden.
Van inteelt is sprake als twee verwante dieren met elkaar gepaard worden. Een gevolg van inteelt is een toename van homozygotie. Dit geldt voor gewenste eigenschappen, maar ook voor ongewenste. Een tweede gevolg is het feit dat inteelt vaak de oorzaak is van erfelijke afwijkingen. Het EASP streeft een inteelttoename na in de populatie lager dan 1% per generatie. Eenmaal per vijf jaar zal de jaarlijkse inteelttoename worden gerapporteerd.
b. Inteelt op paardniveau.
Leden worden door de FTC en/of betrokken hengstenhouder geadviseerd om bij het maken van paringen, nauwe inteelt te voorkomen. Als hulpmiddel wordt daarbij aangegeven, dat de inteeltcoëfficiënt van een combinatie niet groter zou moeten zijn dan 5%. Deze inteeltcoëfficiënt wordt berekend binnen 5 generaties.
c. Gezondheidsafwijkingen
Gezondheidsafwijkingen zijn deels gerelateerd aan inteelt. Ten aanzien van deze afwijkingen wordt een selectiebeleid gevoerd gericht op terugdringing hiervan.

Categorie                                      Kenmerk                                      Waar
Vruchtbaarheid                              Spermakwaliteit                            Hengstenselectie
Erfelijke afwijkingen                      Waterhoofd                                   Geboortemelding
Dwerggroei                                   Geboortemelding
Overig                                           Geboortemelding
Röntgen onderzoek                      OCD                                              Hengstenselectie
Overige                                         Cornage                                        Hengstenselectie
Staart- en maneneczeem             Veulenkeuringen
Geboorteproblemen                    Geboortemelding

INSCHRIJVINGEN
Artikel 19

Bij inschrijving zullen de volgende gegevens worden opgetekend en digitaal vastgelegd:
a. Naam, levensnummer en stamnummers.
b. Datum van inschrijving, geboortedatum, geslacht, kleur en aftekeningen.
c. Naam, adres en woonplaats van de fokker c.q eigenaar.
d. Eventueel aangebrachte kenmerken zoals brandnummers, liptatouages, gevriesbrande registratienummers en chipnummers.
e. Namen, levensnummers, kleur, ras, stokmaat, de verrichtingen/predicaten van de ouders alsmede naam, nummers en ras van de verdere generaties. Voor zover mogelijk in 4 generaties. De Shagya-Araberpaarden in 5 generaties.
f. Bij de naam van de Shagya-Araber worden de letters ShA vermeld; bij Arabische Volbloeds ox; bij Engelse Volbloeds xx; bij Anglo-Arabische Volbloeds x. ¬¬¬¬
g. Bij de paarden en pony’s wordt het percentage ShA/ox vermeld; bij de AA’s wordt het percentage ShA/ox en xx vermeld. Bij ERS Arabo Friesian wordt naast het percentage ShA/ox ook het percentage Fries bloed vermeld.
h. Bij dieren van drie jaar en ouder de stokmaat en verrichtingen/predicaten.
i. Hengsten in elk van de veulenboeken beginnen met dezelfde letter als de naam van de vader. Voor het eerst goedgekeurde hengsten krijgen in geval van identieke namen, in overleg met de eigenaar, een naam via het EASP toegewezen.
j. Hengsten en merries kunnen zowel voor de natuurlijke dekking als voor kunstmatige inseminaties overeenkomstig de landelijke dekvoorwaarden van de Bond voor Hengstenhouders worden ingezet.
k. Veulens uit embryo-transplantaties die door een bevoegd dierenarts worden uitgevoerd kunnen aan de hand van de daarvoor geldende administratie (zoötechnische certificaten) worden geregistreerd.
l. Producten die voorkomen uit het klonen (ongeslachtelijk voortplanten door een identieke kopie te maken van de erfelijke kenmerken van een organisme of een cel) worden niet bij het EASP geregistreerd.

Artikel 20
a. Van alle veulens zal middels een DNA-patroon de afstamming kunnen worden
vastgesteld via het EASP door een daartoe bevoegd laboratorium.
b. In geval van in- of overschrijvingen van andere erkende stamboeken die geen DNA- of bloedpatroon hebben vastgesteld, zal voor zover mogelijk middels een DNA-patroon de afstamming moeten worden vastgesteld via het EASP door een daartoe bevoegd laboratorium.
c. Indien na vaststelling van het DNA-patroon de opgegeven afstamming niet in overeenstemming is met het DNA-patroon heeft het EASP het recht ten aanzien van het betreffende dier en de daaruit voortgekomen afstammelingen:
– de afstamming te wijzigen;
– de afstamming te weigeren;
– de inschrijving(en) ongedaan te maken.

Artikel 21
Ten bewijze van inschrijving in het veulenboek, stamboek en register zal een gewaarmerkt bewijs van inschrijving alsmede een paspoort (overeenkomstig de EU-voorschriften) met het toegekende levensnummer (ULN) en voor zover mogelijk de chipnummers aan de fokker c.q. eigenaar worden verstrekt.

Artikel 22
a. Hij/zij die het bewijs van inschrijving in zijn bezit heeft, is verplicht dit bewijs aan het EASP te doen toekomen binnen 2 weken, nadat het dier van eigenaar veranderd of gestorven is.
b. De verkoper is verplicht bij toezending wegens verkoop nauwkeurig de naam en het adres van de verkoper te vermelden.
c. Wanneer aan het gestelde onder b niet is voldaan, kan het EASP het bewijs van inschrijving ongeldig verklaren.

Artikel 23
Ten bewijze van overschrijving geeft de vereniging het bewijs van inschrijving voorzien van een gewaarmerkte verklaring van overschrijving aan de eigenaar.

Artikel 24
Indien het EASP op goede gronden aanneemt dat het bewijs van inschrijving verloren is gegaan, zal op basis van de chipgegevens een duplicaatbewijs van inschrijving aan de eigenaar worden verstrekt.
De kosten voor het duplicaatbewijs komen geheel ten laste van de betrokken eigenaar.

Artikel 25
Eigenaren van goedgekeurde c.q. erkende hengsten hebben de verplichting om jaarlijks per gedekte merrie een heffing dan wel een vast te stellen jaarbedrag in de kas van de vereniging te storten.

Artikel 26
Tot in dit Stamboekreglement genoemde diensten en handelingen zal door het EASP niet eerder worden overgegaan, dan nadat het voor de betreffende dienst of handeling verschuldigde tarief aan het EASP is voldaan.

Artikel 27
In gevallen waarin dit Stamboekreglement niet voorziet, beslist het Algemeen Bestuur.

Versie 08-04-2024

Back To Top